مشتریان در مورد ما چه می گویند؟

گواهینامه ها و مجوزهای شرکت یاس فنون سپاهان برای راه اندازی سرویس امداد شبکه

مجوز جدید 001

مشتریان ما از سال 1383 تاکنون کار خود را با ما ادامه میدهند

Yasfonoon
پروانه ی کسب

مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای


جوازFcp

نماینده FCP فرزانگان پارس

مجوز شورای عالی انفورماتیک


پروانه ی امدادشبکه

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

اسلایدر گواهی ها

شرکت فنی و مهندسی یاس فنون سپاهان