هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چک لیست خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری

چک لیست خدمات شبکه

چک لیست تکنیکال برای کیفیت ارتباطات اینترنت:

۱. **بررسی پکت لاس:**


– [ ] بررسی و نظارت بر تاخیرهای پکت‌ها (Packet Delay)
– [ ] بررسی و کاهش تغییرات در زمان انتقال پکت‌ها (Jitter)
– [ ] رصد و مدیریت وقوع از دست رفتن پکت‌ها (Packet Loss)

۲. **بررسی پهنای باند:**


– [ ] اندازه‌گیری پهنای باند مورد نیاز برای کاربران
– [ ] بررسی و کنترل میزان مصرف پهنای باند در طول زمان
– [ ] بهبود عملکرد شبکه برای جلوگیری از تحریم پهنای باند (Bandwidth Throttling)

۳. **بررسی اتصالات VPN:**


– [ ] بررسی و برنامه‌ریزی برای افزایش پایداری و کیفیت اتصالات VPN
– [ ] بررسی میزان تاثیر VPN بر عملکرد و کیفیت ارتباطات اینترنت

۴. **بررسی توپولوژی شبکه:**


– [ ] ارزیابی توپولوژی شبکه و شناسایی نقاط ضعف
– [ ] بهبود ساختار شبکه برای کاهش اختلالات و بهبود کیفیت ارتباطات

۵. **بررسی کیفیت سرویس (QoS):**


– [ ] پیکربندی QoS برای اولویت‌بندی ترافیک‌ها و افزایش کیفیت خدمات
– [ ] بررسی اثربخشی و کارایی QoS در بهبود کیفیت ارتباطات اینترنت

۶. **بررسی نقاط ضعف امنیتی:**


– [ ] تحلیل و بررسی نقاط ضعف امنیتی شبکه و ارائه راهکارهای بهبود
– [ ] اجرای ابزارهای امنیتی برای جلوگیری از نفوذ و نقض امنیت شبکه

۷. **بررسی و مدیریت ترافیک:**
– [ ] نظارت بر میزان و الگوی ترافیک شبکه
– [ ] بهبود توزیع و مدیریت ترافیک برای بهبود عملکرد و کیفیت ارتباطات

پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه