pppoe

pppoe

پشتیبانی شبکه شهرداری بهارستان

قرار داد پشتیبانی و نگهداری شبکه

شامل سخت افزار . نرم افزار شبکه بیسیم برای واحد آتش نشانی شماره ۱ شهرداری بهارستان . آتش نشانی واحد ۲ شهرداری بهارستان

خانه فرهنگ حکمت . خانه فرهنگ پروین اعتصامی . واحد خدمات شهری . واحد حمل و نقل و اوبوسرانی شهرداری بهارستان .