هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمونه قرارداد خدمات مشاوره فناوری اطلاعات و شبکه + دانلود ۵ نمونه قرارداد(word+pdf)

تنوع در قراردادهای مشاوره فناوری اطلاعات:

 1. قراردادهای مشاوره تحلیل داده‌ها: در این نوع قرارداد، مشاور با تحلیل داده‌های موجود در سازمان، الگوها و روندهای مهم را شناسایی کرده و راهکارهای بهینه‌سازی و بهبود را ارائه می‌دهد.
 2. قراردادهای مشاوره امنیت سایبری: در این قراردادها، مشاوران با تحلیل و ارزیابی تهدیدات امنیتی سازمان، راهکارهایی برای حفاظت از داده‌ها و امنیت شبکه‌ها ارائه می‌دهند.
 3. قراردادهای مشاوره مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management): این نوع قراردادها برای بهبود عملکرد و بهینه‌سازی فرآیندهای زنجیره تأمین در سازمان‌ها ارائه می‌شود.
 4. قراردادهای مشاوره انتخاب و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی: در این قراردادها، مشاور با تحلیل نیازها و اهداف سازمان، سیستم‌های اطلاعاتی مناسب را انتخاب و پیاده‌سازی می‌کند.
 5. قراردادهای مشاوره مدیریت پروژه فناوری اطلاعات: این نوع قراردادها برای مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت تسهیل در انجام پروژه‌های IT ارائه می‌شود.
 6. قراردادهای مشاوره ارتباطات و شبکه‌های کامپیوتری: در این قراردادها، مشاور با بهبود و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و شبکه‌های کامپیوتری، عملکرد و امنیت شبکه‌ها را تضمین می‌کند.

قرارداد خدمات فناوری اطلاعات

بین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] به عنوان [سمت] در شرکت [نام شرکت] با آدرس: [آدرس] و کدپستی: [کدپستی] که در ادامه به عنوان “کارفرما” شناخته می‌شود از یک طرف

و آقای [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] با کدملی [کدملی]، ساکن آدرس: [آدرس] و شماره‌های تماس: [شماره همراه] و [شماره ثابت] که در این قرارداد به عنوان “مشاور” شناخته می‌شود، از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد می‌شود.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد شامل ارائه خدمات فناوری اطلاعات، بررسی سیستم‌های اداری و مالی، شناسایی مغایرت‌های احتمالی با قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، ارائه آموزش و راهنمایی‌های لازم به منظور انجام صحیح تعهدات قانونی شرکت کارفرما، تسهیل در رفع موارد مغایر با قوانین و مقررات موجود و النهایه پیگیری و ارائه گزارش اصلاحات و اقدامات انجام شده از سوی مشاور به کارفرما است.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت این قرارداد بعد از پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱ ماده ۳ این قرارداد جمعاً به مدت […] روز و به شرح ذیل خواهد بود:

۱) مدت زمان بررسی اولیه توسط مشاور حداکثر ۱۵ روز بعد از پیش پرداخت این قرارداد می‌باشد.

۲) مدت زمان انجام اصلاحات توسط کارفرما، ۱۰ روز بعد از دریافت گزارش اولیه مشاور خواهد بود.

۳) مدت زمان بازنگری و تصحیح و نیز تکمیل و نهایی‌سازی گزارش توسط مشاور، ۵ روز خواهد بود.

تبصره: در صورتی که نیاز به تمدید مدت قرارداد باشد؛ طرفین با توافق کتبی نسبت به تمدید آن اقدم خواهند نمود.

ماده ۳– مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای اجرای خدمات موضوع این قرارداد مجموعاً ………………………….ریال (به حروف ……………………………………… ) بوده که از طرف کارفرما و به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

۱) ۲۰درصد کل مبلغ قرار داد معادل …………………………………………………. ریال (به حروف……………………………………………………………) به هنگام امضای قراردادتحت عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به مشاور پرداخت خواهدشد.

۲) ۵۰ درصد مبلغ قرارداد به بعد از ارائه نکات و خدمات مشاوره ای مطابق با موضوع این قرار داد توسط مشاور به وی پرداخت خواهد شد.

۳) ۳۰ درصد مابقی قرارداد پس از اتمام اصلاحات توسط کارفرما و بازنگری و تصحیح توسط مشاور و متعاقباً، ارائه گزارش نهایی از سوی مشاور به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره۲: مبلغ پرداختی در این قرارداد بصورت خالص بوده و کلیه کسورات قانونی به عهده کارفرما می باشد .که طبق بند های(۱)،(۲) و (۳) ماده ۳ این قرار داد به شماره حساب ……………………. بانک …………… با کد ……………………. و شماره شبای ………………………………. IR که متعلق به مشاور می باشد به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات مشاور

۱) مشاور موظف است موضوع قرار داد را در مدت زمان تعیین شده انجام دهد.در صورت موافقت کتبی کارفرما، زمان تعیین شده قابل تمدید است.

۲) کلیه اسناد و مدارک پروژه که از طرف کارفرما در اختیار مشاور و همکاران وی قرار می‌گیرد و همچنین اسناد و مدارکی که جهت این پروژه بصورت خروجی مکتوب در قالب گزارش ها تهیه می‌گردد متعلق به کارفرما بوده و محرمانه تلقی می‌گردد. قرار دادن این اسناد و مدارک بدون اجازه کتبی کارفرما در اختیار دیگران، تخلف از قرار داد حاضر محسوب شده و به کارفرما حق فسخ قرار داد را خواهد داد. مفاد این بند صرفاً به مدت زمان این قرارداد محدود نمی شود. در صورت بروز خسارت مشاور ملزم به جبران خسارت وارده به کارفرما خواهد بود.

۳) مشاور حق واگذاری انجام موضوع این قرار داد به طور کلی یا جزئی را به دیگری ندارد.تمامی تعهدات و الزامات مندرج در این قرار داد که باید از سوی مشاور انجام گیرد، می بایست شخصاً از سوی وی ایفا گردد.

۴) مشاور موظف است به محض دریافت مبلغ مندرج در بند ۱ ماده ۳ قرار داد نسبت به انجام خدم


۵) مشاور موظف است طبق دستوراتی که از سوی کارفرما اعلام می‌شود، در زمان و تاریخ مشخص، به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای در چارچوب این قرارداد، در محلی که کارفرما مشخص می‌کند، حضور یابد.

۶) با امضای این قرارداد، مشاور اظهار می‌نماید که دارای توانایی علمی و عملی لازم برای اجرای موضوع قرارداد است و صحت و سقم تمامی گزارشات و نظرات کارشناسی خود را تأیید می‌کند.

۷) مشاور موظف است تمامی موارد مربوط به موضوع قرارداد را به طور کامل انجام دهد و در صورتی که بخشی از قرارداد به صورت ناقص انجام شود، پرداختی به او صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، در صورت عدم انجام کامل تعهدات و وظایف، مشاور موظف است مبالغ دریافتی را بازپرداخت نماید.

ماده ۵- تعهدات کارفرما

۱) مدارک و همچنین تسهیلات، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز و متعارف جهت اجرای صحیح قرارداد را در اختیار مشاور قرار دهد.

۲) تامین محل کار، غذا، امکانات مناسب و همچنین همکاری کامل کارکنان شرکت کارفرما برای اجرای هر چه بهتر عملیات موضوع قرارداد را برای مشاور فراهم نماید.

۳) کارفرما متعهد است اصلاحات ارائه شده از سوی مشاور در مدت زمان تعیین شده را انجام دهد.

۴) کارفرما موظف است حق الزحمه مشاور طبق ماده ۳ قرارداد را پرداخت نماید.

۵) در صورت اعزام مشاور به ماموریت داخلی از سوی کارفرما، پرداخت کلیه هزینه های سفر از قبیل فوق العاده ماموریت به مبلغ روزانه ……………………ریال، تهیه بلیط، اقامت و غذا به عهده کارفرما می باشد. در هر صورت مشاور برای انجام سفرهای ضروری، با هماهنگی کارفرما اقدام خواهد نمود.

ماده ۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این قرارداد، طرفین بدواً از طریق مذاکره مستقیم و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق هیأت ۳ نفره داوری، متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و یک نفر متخصص حرفه ای مرضی الطرفین در زمینه مالی قابل حل و فصل خواهد بود. در صورت عدم موافقت طرفین در انتخاب داور در ظرف مدت ۷ روز، موضوع اختلاف در محاکم ذیصلاح مطرح و پیگری خواهد شد.

ماده ۷- اخطار و نشانی طرفین قرارداد

اقامتگاه مشاور همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع، مسموع نخواهد شد.

ماده ۸- تاخیر در انجام تعهدات

هرگاه مشاور نتواند موضوع قرارداد را در موعد تعیین شده در ماده۲ قرار داد انجام دهد باید به ازای هر روز تاخیر از آخرین روز اتمام تعهد خود، (…….. درصد) از کل مبلغ قرار داد را بعنوان خسارت تاخیر به کارفرما پرداخت نماید. پرداخت خسارت از سوی مشاور، نافی حق مراجعه کارفرما به مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

ماده ۹- فسخ قرارداد

این قرارداد در ۹ ماده و ۲ تبصره و در ۲ نسخه واحد الاعتبار تنظیم و در تاریخ ……………………………… بین طرفین مبادله گردید.

            امضاء مشاور                   امضاء کارفرما

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه